Renditingimused

RENDILEPINGU ÜLDISED TINGIMUSED

1.Rendilepingu pooled

1.1. Rendileandja on äriühing Veikand AS (registrikood 10313504, KMKR nr EE100084450, asukoht Välja tn. 7 Pärnu 80010, tel. +372 446 4930, e-post ja )

1.2. Rentnikuks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne rendilepingu taotlemist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2.Üldsätted

2.1. Rendileandja ja Rentnik (edaspidi ühise nimetusega Osapooled) juhinduvad Eesti Vabariigi rendiseadusest, teistest Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest ja normatiivaktidest ning Rendilepingust.

2.2. Rendilepinguga annab Rendileandja Vara üle Rentnikule kasutamiseks, Rentnik on kohustatud maksma selle eest Renti. (Rendileandja ja Rentnik edaspidi koos nimetatud Pooled)

3. Lepingu objekt ja tähtaeg

3.1. Rendilepingu allkirjastamisega kinnitavad Pooled, et Vara on üleantud Rentnikule. Rendileandjalt Vara vastuvõtmise hetkest läheb Rentnikule üle Vara valdus ning juhusliku hävimise ja varguse riisiko.

3.2. Vara vastuvõtmisega kinnitab Rentnik, et ta on teadlik ja kontrollinud, et Vara on heas seisukorras ning ilma ühegi vea või rikketa. Juhul kui üleandmise hetkel ilmneb Varal viga või rike, fikseerivad Pooled selle Rendilepingus.

3.3. Rentnik kinnitab, et on teadlik Vara kasutusnõuetest ja kohustub kasutama Vara heaperemehelikult ning hoolikalt järgima muid valmistajatehase ja Rendileandja poolseid Vara kasutamise nõudeid. Rentnik ei tohi teha Varale muudatusi ilma Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

4. Rendimaksed

4.1. Rentnik kohustub Rendileandjale tasuma Vara kasutamise eest Renti, mis arvestatakse 1 kuu kaupa, kui ei ole Rendilepingus kokku lepitud teisiti. Minimaalne rendiperiood on 2 kuud. Kui Vara kasutakse vähem kui 2 kuud, siis ümardatakse Rendiperiood 2 kuuni, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

4.2. Rentnik kohustub tasuma Rendileandjale renti vastavalt Rendilepingus sätestatud hindadele, üks kord kuus, hiljemalt jooksva kuu 15 kuupäevaks. Renti makstakse ettemaksuna. Rendi lõppemise korral tehakse viimasel kuul tagasiarvestus.

4.3. Renditasule lisandub käibemaks 20%.

4.4. Jooksva kuu renditasu  tasub Rentnik Rendileandjale vastavalt Rendileandja poolt esitatud arvete alusel Rendileandja arveldusarvele või sularahas.

4.5. Rendi eest tasumisega viivitamisel on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,5% tasumisega viivitatud summast iga päeva eest.

5. Rentniku õigused ja kohustused

5.1. Rentnikul on õigus:

5.1.1. Iseseisvale majandustegevusele ning kasutada Vara vastavuses selle otstarbega;

5.1.2. Nõuda Rendilepingu ennetähtaegset lõpetamist vastavalt Rendilepingu tingimustele.

5.2. Rentnik on kohustatud:

5.2.1. Hooldama ja remontima Rendiseadet omal kulul, tagades selle seisundi säilimise ja kooskõlastama kõik teostatavad tööd seadmete omanikuga, vajadusel tellima vajalikud hooldustööd seadme omanikult või omaniku poolt tunnustatud koostööpartneritelt. Tasuma tellitud tööde eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

5.2.2. kasutama seadmetel ainult omanikuga kooskõlastatud kulumaterjale vältimaks seadmete riknemist. Alternatiivsete kulumaterjalide kasutamine kooskõlastada kirjalikult seadme omanikuga.

5.2.3. Mitte andma Vara allrendile või kasutamiseks kolmandatele isikutele ilma Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

5.2.4. Avarii, tulekahju või muu sellise õnnetuse toimumisel võtma koheselt tarvitusele abinõud Vara kahju tekkimise vältimiseks ja vähendamiseks ning tagajärgede likvideerimiseks. Informeerima Rendileandjat viivitamatult õnnetusest, mis toimus Varaga;

5.2.5. Varguse ja/või varguskatse korral viivitamatult teatama politseid ja Rendileandjat.

5.2.6. Täitma Vara kasutamisel üldkehtestatud tuletõrje-, sanitaar-, töökaitse- ja ohutustehnika eeskirju;

5.3. Rentnik informeerib Rendileandjat viivitamatult, kui:

5.3.1. Vara kahjustub ja/või hävib osaliselt või täielikult;

5.3.2. Ilmnevad muud asjaolud, mis raskendavad või muudavad võimatuks Rendilepingu täitmise.

6. Rendileandja õigused ja kohustused

6.1. Rendileandjal on õigus Vara välja nõuda mistahes ebaseaduslikust valdusest ja nõuda kahju hüvitamist, mida on Varale tekitanud kolmandad isikud või Rentnik.

6.2. Kui Rentnik ei täida Rendilepingu mistahes tingimust, on Rendileandjal õigus Rendileping üles öelda ning võtta Vara viivitamatult Rentniku valdusest tagasi.

6.3. Kui Rendiperioodi jooksul on tekkinud kahjustused Varale, on Rentnik kohustatud viivitamatult hüvitama Rendileandjale tekkinud kahju täies ulatuses.

6.4. Rendileandja ei vastuta Rendiperioodil Vara osaliselt või täielikult kasutamiskõlbmatuks muutumise tagajärjel Rentnikule tekkinud kahju eest.

6.5. Rentnik kohustub üle andma rentnikule kogu seadmete ekspluatatsiooniks vajaliku dokumentatsiooni ja ohutu kasutuse juhendid.

6.6. Rendileandja ei vastuta tööõnnetuste eest mis on toimunud seadmete ekspluatatsiooni jooksul Rentniku ettevõttes.

7.Lepingu lõppemine ja ennetähtaegne lõpetamine

7.1. Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel tagastab Rentnik Vara Rendileandjale mitte halvemas seisundis, kui ta selle sai, arvestades Vara loomulikku kulumist.

7.2. Vara tagastamisega viivitamise korral on Rentnikul kohustus maksta Rendileandjale leppetrahvi iga viivitatud päeva eest. Leppetrahvi suuruseks on 0,5% Rendi summast.

7.3. Rentnik on kohustatud Vara tagastama Rendileandjale hiljemalt Rendilepingus määratud tagastamise tähtajaks samas seisundis ja komplektsuses, milles Rentnik Vara vastu võttis. Vara tagastamine Rendileandjale fikseeritakse Rendilepingus Rendileandja esindaja vastava märkega ning allkirjaga. Rendilepingu tähtaja pikendamine peab olema kirjalikult kinnitatud Rendileandja poolt.

8. Muud tingimused

8.1. Rendilepingu sõlmimisel, täitmisel, muutmisel, pikendamisel ja vastutuse kohaldamisel juhinduvad Pooled käesolevast rendilepingust ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Lae alla: Tööleht ja hinnakiri

Rendi tingimused